Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.info